Algemene voorwaarden

Algemene bepalingen en acceptatievoorwaarden van Stempher Consulting te Weesp

Artikel 1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Stempher Consulting en betreffende deelname of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin des woord, hierna te noemen ‘trainingen’.
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover zij schriftelijk zijn bevestigd door Stempher Consulting.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst
2.1 De overeenkomst tussen Stempher Consulting en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijving- of aanmeldingsformulier, door de door Stempher Consulting en de opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging of door schriftelijke bevestiging door Stempher Consulting aan de opdrachtgever van diens telefonische aanmelding of opdracht.
2.2 Alle aanbiedingen van Stempher Consulting zijn vrijblijvend.

Artikel 3. Definities
3.1 Trainingsvormen:
– Onder “open” trainingen worden trainingen verstaan, waarbij deelname open staat voor medewerkers van verschillende bedrijven.
– Aan “besloten” trainingen nemen slechts medewerkers deel van één bedrijf.
3.2 Opdrachtgever: Iedere natuurlijke- en/of rechtspersoon die zich door Stempher Consulting laat adviseren en/of door Stempher Consulting laat verzorgen en/of andere activiteiten laat uitvoeren. Iedere natuurlijke- en/of rechtspersoon die zich aanmeldt/inschrijft voor een training.
3.3 Opdracht: de afspraken tussen Stempher Consulting en de opdrachtgever. Bij besloten trainingen wordt de opdracht vastgelegd in een uitvoeringsoverzicht.
3.4 Uitvoeringsoverzicht: op het uitvoeringsoverzicht wordt minimaal vastgelegd:
– naam van de opdrachtgever
– omschrijving van onze werkzaamheden; omvang van de werkzaamheden
– data van uitvoering van de werkzaamheden
– kosten en honoraria en
– onze betalingscondities.
3.5 Deelnemer: de natuurlijke persoon die door de opdrachtgever is aangemeld voor deelname.

Artikel 4. Vervanging
4.1 Vervanging van deelnemer(s) is toegestaan mits:
– de vervangende deelnemer(s) een vergelijkbare functie uitoefent (uitoefenen) en
– de op naam van de aanvankelijk ingeschrevene(n) gestuurde informatie ter beschikking wordt gesteld van de vervangende deelnemer(s).
4.2 De vervanging aan Stempher Consulting wordt medegedeeld uiterlijk drie werkdagen voor de aanvangsdatum van de training.
4.3 Aan vervanging van deelnemers zijn alleen dan kosten verbonden, indien deze vervanging gepaard gaat met:
– extra administratieve handelingen voor Stempher Consulting;
– een wijziging in de verblijf- en overnachtingskosten voorzover deze voor rekening komen van Stempher Consulting.
4.4 Stempher Consulting heeft het recht een uitvoerende trainer(s) te vervangen.

Artikel 5. Annulering door opdrachtgever
5.1 De opdrachtgever voor een training heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training vooraf te annuleren per aangetekend verzonden brief.
5.2 Bij annulering van de gehele training langer dan 20 werkdagen vóór de eerste trainingsdag, is 10% (tien procent) van de deelnamekosten verschuldigd.
5.3 Bij annulering van de gehele training, korter dan 20 werkdagen vóór de eerste trainingsdag, is 100% (honderd procent) van de deelnamekosten verschuldigd.
5.4 Bij annulering van de training voor een gedeelte van de deelnemers worden annuleringskosten, zoals hierboven beschreven, berekend voor een overeenkomstig deel van de deelnamekosten.

Artikel 6. Annulering door Stempher Consulting
6.1 Stempher Consulting heeft het recht de training te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Stempher Consulting betaalde bedrag.

Artikel 7. Uitstel/Verschuiving door opdrachtgever
7.1 Bij verschuiving gelden dezelfde bepalingen als bij annulering, met dien verstanden dat de verschuldigde kosten worden gehalveerd.

Artikel 8. Uitstel/Verschuiving door Stempher Consulting
8.1 Indien door overmacht onzerzijds een training niet op de geplande data kan plaatsvinden, wordt de opdrachtgever hierover binnen 24 (vierentwintig) uur geïnformeerd; in overleg zullen dan nieuwe data worden bepaald. Verschuiving om deze reden geeft geen recht op annulering of schadevergoeding.

Artikel 9. Terugtrekken door opdrachtgever
9.1 Indien een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer zich tijdens een training terugtrekt, bestaat er geen recht op restitutie.

Artikel 10. Betaling
10.1 De opdrachtgever dient de verschuldigde trainingsgelden/ honoraria te voldoen een maand voor de aanvang van de cursus, doch uiterlijk 10 werkdagen na facturering op de door Stempher Consulting aangegeven wijze zonder korting of compensatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
10.2 Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever over het openstaande bedrag inclusief btw de wettelijke rente verschuldigd vanaf 10 werkdagen na de factuurdatum.
10.3 De opdrachtgever dient te betalen in de overeengekomen valuta zonder aftrek en zonder opschorting wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van Stempher Consulting, onverminderd het eventuele recht op schadevergoeding van opdrachtgever ter zake.

Artikel 11. Incassokosten
11.1 Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat het Stempher Consulting vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke ten laste van de opdrachtgever. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. In ieder geval zal verschuldigd zijn bij niet-tijdige betaling voor buitengerechtelijke incassokosten een bedrag groot 15% van het verschuldigde bedrag.

Artikel 12. Uitsluiting
12.1 Stempher Consulting heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een cursus te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in 9.1. Een andere reden voor uitsluiting kan gelegen zijn in wangedrag van de aangewezen deelnemer.

Artikel 13. Geheimhouding
13.1 Alle informatie, die uit de samenwerking tussen Stempher Consulting en de opdrachtgever voortkomt, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en zodanig behandeld.
13.2 Stempher Consulting rapporteert niet over individuele prestaties van deelnemers. Juist als de deelnemers hun zwakke kanten tonen, is het mogelijk aan verbetering daarvan te werken. De wetenschap dat men beoordeeld wordt, werkt remmend op de openheid en daarmee op het gewenste resultaat van de training.
13.3 Alle trainers hebben zich tot deze geheimhouding verplicht.

Artikel 14. Auteursrecht
14.1 Het auteursrecht op de door Stempher Consulting uitgegeven brochures, projectmateriaal en cursusmateriaal berust bij Stempher Consulting, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stempher Consulting, zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd danwel openbaar gemaakt worden.
14.2 Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Stempher Consulting, berust uitsluitend bij Stempher Management Consulten.

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud
15.1 Alle aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, rapporten, documentatie, enz. blijven eigendom van Stempher Consulting tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichte of nog te verrichten diensten, alsmede terzake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.

Artikel 16. Aansprakelijkheid
16.1 Stempher Consulting verplicht zich de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
16.2 Stempher Consulting verplicht zich tegenover de deelnemers een praktijkgerichte, stimulerende en motiverende trainingsmethode te hanteren.
16.3 Stempher Consulting verplicht zich strikt aan de overeengekomen trainingsdata te houden, behoudens force majeur wanneer bijvoorbeeld door ziekte een vervanger voor de trainer moet worden ingezet.
16.4 Stempher Consulting aanvaardt aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor schade ontstaan als gevolg van een aan Stempher Consulting toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst of door onrechtmatige daad, doch slechts indien deze door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voorzover de verzekeraar tot uitkering overgaat.
16.5 De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht of indien het een duurovereenkomst betreft tot het factuurbedrag over een periode van 6 (zes) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 1.000,- (duizend Euro).

Artikel 17. Ontbinding
17.1 Mocht een van de partijen surséance van betaling aanvragen of failleren, onder curatele worden gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliezen, dan heeft de wederpartij het recht om de gesloten overeenkomsten door schriftelijke kennisgeving ontbonden te verklaren, dan wel (te zijner keuze) om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. Alle van de tot opzegging gerechtigde partij verschuldigde betalingen worden alsdan dadelijk opeisbaar. Overigens blijven de rechten terzake van niet-nakoming van verbintenissen onverkort aan de betreffende partij voorbehouden.

Artikel 18. Overige
18.1 Deze bepalingen en acceptatievoorwaarden:
– zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2003;
– gelden voor alle opdrachten, die na deze datum aan ons worden gegeven;
– gelden totdat wijziging van deze bepalingen bij nieuwe opdrachten, schriftelijk door ons is aangegeven;
– en doen wij onze opdrachtgevers uiterlijk tegelijk met onze eerste facturering schriftelijk toekomen.

Artikel 10. Toepasselijk recht
19.1 Op iedere overeenkomst tussen Stempher Consulting en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
19.2 Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van of, indien partijen dit wensen, door arbitrage volgens het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam worden beslist.

-home-