Persoonlijke Blueprint

De Persoonlijke Blueprint is een door Stempher Consulting ontwikkelde unieke persoonlijkheidstest. Het brengt de mate van uw huidig functioneren en uw (ongekende) mogelijkheden overzichtelijk in kaart. Het verklaart uw functioneren op oorzakelijk niveau. Maar meer dan dat laat het zien welke unieke (potentiële) talenten u heeft om te kunnen excelleren als persoonlijkheid wie u werkelijk bent.

Wat zijn de voordelen van een blueprint?

 • In een relatief korte tijd ziet in welke mate u functioneert en waarom dat zo is
 • Het verklaart uw functioneren vanuit (vaak onbewuste) initiërende overtuigingstelsels
 • Het kan vrij nauwkeurig voorspellen wat de te bewandelen paden en mogelijkheden zijn om te kunnen excelleren
 • Het brengt uw authentieke kernkwaliteiten naar voren en daarmee de potenties
 • Het verklaart uw minder onderwikkelde punten vanuit het perspectief van uw (positieve) kernkwaliteiten
 • Het is niet een psychologische classificatie van goed of fout, maar geeft u authenticitiet en al uw potentie weer
 • Het maken van de test wordt ervaren als zeer positief doordat het een hoge mate van zelfreflectie oproept

Tijdsduur

Het invullen van de test neemt 2 á 3 uur in beslag en kan online ingevuld en verstuurd worden.

Hoe gaat de test in zijn werk?

 • Na een opdrachtbevestiging ontvangt u de test (per e-mail) die bestaat uit circa 100 vragen. Na het invullen van de test( online in 2 á 3 uur) wordt deze terug gemaild naar Stempher Consulting. Bij eventuele onduidelijkheden zullen wij telefonisch contact met u opnemen voor een nadere toelichting
 • De rapportage van de test is vrij arbeidsintensief aangezien er een verband gelegd wordt tussen samenhangende overtuigingstelsels, vaardigheden en gedrag Binnen een week zal de volledige rapportage bekend zijn
 • De rapportage bestaat uit een visueel in kaart gebracht beeld van de samenhang van het functioneren, de potentie en de onderliggende oorzaken. Daarnaast is er een schriftelijke toelichting van circa 2 á 3 (A-4 formaat) pagina’s
 • Het schriftelijke verslag wordt aan u opgestuurd
 • Een consultant van Stempher Consulting zal de rapportage mondeling toelichten en adviseren in verdere mogelijkheden voor ontwikkelingen
 • Stempher Consulting zal absolute geheimhouding en vertrouwelijkheid ten aanzien van de gegevens in acht nemen

coaching-persoonlijke-blueprint

Achtergrond van de test

De Persoonlijke Blueprint is ontworpen door Stempher Consulting en wordt sinds vele jaren succesvol toegepast voor het beter functioneren van honderden medewerkers. Het is gebaseerd op de gedachtegang van het zogenaamde logisch model van Bateson.(1)

Logisch model van Bateson

Bateson introduceerde de gedachte dat in het menselijk denken en leren een hiërarchie van (neuro) logische niveaus te onderscheiden is. Hij vroeg zich af onder welke condities leren en verandering plaatsvindt en wanneer dit proces stagneert. Zonder het zo te benoemen onderzocht hij als het ware de bron van de weerstand die optreedt als we iets willen bereiken. Hij beschreef logische niveaus, die altijd een rol spelen in menselijk gedrag en menselijke functioneren. Dit model van de neurologische niveaus is uitstekend bruikbaar bij het analyseren van het functioneren van medewerkers op organisatieniveau.

Batason veronderstelt dat de identiteit van iemand de overtuigingen, waarden en normen bepaalt. Deze bepalen vervolgens welke vaardigheden of talenten iemand ontwikkelen gaat. De vaardigheden bepalen uiteindelijk weer het gedrag van de mens. En het gedrag bepaalt het uiteindelijke resultaat. Er is dus een logisch verband tussen de identiteit van een persoon, zijn gedrag en het resultaat dat hij produceert. Dit geldt overigens ook voor de organisatie als collectief. Het oorzakelijke verband loopt dus van boven naar beneden.

bateson-1

Niet simpel

Het veranderen van gedrag van medewerkers is dus niet zo simpel als vaak gedacht wordt. Bateson laat ons zien waarom. Uitgangspunt van het model is namelijk dat iedere insteek op een hoog niveau, bijvoorbeeld een verandering van identiteit of een overtuiging van iemand, altijd een verandering op een laag niveau teweegbrengt. En dus altijd een ander resultaat geeft.

Omgekeerd geldt dit niet. De insteek op een laag niveau is, zoals het aansturen op gedrag of in het gunstigste geval vaardigheidsniveau( denk aan trainingen) kan bij eenvoudige gevallen een verandering teweeg brengen op een lager niveau. Maar meestal levert dit op lange termijn geen blijvende resultaten op. Omdat eenvoudig weg hardnekkige en diepliggende overtuigingen niet mee veranderen.

Een voorbeeld
Een medewerker werkt als verkoper. Zijn verkoopresultaten lopen echter achter. Hij wordt door het management aangespoord om meer acquisitiegesprekken te voeren. Hij wordt dus aangesproken op gedragsniveau. Ondanks dat hij meer acquisitiegesprekken gaat voeren verkoopt hij niet meer. Het management denkt dat zijn vaardigheden te kort schieten en besluit daarom hem naar een verkooptraining te sturen. Dit heeft ook geen positief effect op het functioneren van de medewerker.

Vervolgens heeft het management een Persoonlijke Blueprint van de verkoper laten maken. De uitkomst van de Blueprint was verrassend. Door de waarden van de medewerker in kaart te brengen ontstaat een beeld wat hij werkelijk belangrijk vindt. Daaruit bleek dat zijn belangrijkste waarden een goede relatie met de klant en hen tevreden stellen was. Zijn normen ten aanzien van verkopen waren dat hij alleen verkocht als de klant er expliciet om vroeg. En zijn overtuigingen ten aanzien van verkopen lieten zien dat hij het de klant naar de zin maken belangrijker vond dan verkopen. Eigenlijk vond hij (heimelijk) dat verkopen het opdringen van iets is. Ten slotte bleek uit zijn zelfbeeld, Het ‘ wie ben ik? ’ dat hij zich voornamelijk zag als relatiebeheerder en niet als verkoper.

Dit verklaarde veel. Als iemand een zelfbeeld(identiteit) van een relatiebeheerder heeft dan heeft hij overtuigingen dat verkopen iets opdringerig heeft en tegen de belangen van de klant kan ingaan. Maar hij gelooft wel in het de klant dienen. Hierbij passen waarden als het hebben van een goede relatie met de klant en hem tevreden stellen. En een overeenkomstige norm is het alleen verkopen als de klant er om vraagt.

Het functioneren verklaard

Deze overtuigingstelsels zorgen ervoor dat de bewuste medewerker vaardigheden (competenties) gaat ontwikkelen die passen bij een relatiebeheerder. Zoals goed kunnen luisteren en de klanten helpen. En zo ontstaat een uitstekend functionerende relatiebeheerder. Maar het zorgt er niet voor dat er verkoopvaardigheden worden aangewakkerd. In tegendeel zelfs. De verkoopvaardigheden blijven achter en het verkoopgedrag is passief en vermijdend. Dit niet goed functioneren als verkoper is rechtstreeks te herleiden omdat de identiteit en overtuigingstelsel niet overeenkomen.

Met andere woorden, de reden waarom de ėėn goed functioneert en de ander niet, kan hiermee voor een belangrijk gedeelte verklaard worden. De mate van functioneren kan namelijk bepaald worden door inzicht te krijgen in welke identiteit en overeenkomstige overtuigingen men heeft. En het geeft daarmee ook een belangrijk inzicht waarom medewerkers functioneren zoals ze nu functioneren en wat nodig is om te kunnen excelleren. Want wie vanuit congruente en constistente overtuigingstelsels werkt zal steeds beter worden waar hij al goed in is. Hij zal boven zichzelf uitstijgen en vanuit de zichzelf versterkende overtuigingen en compotenties gaan excelleren.